Redoviti program

Dijete-prava-potrebe

Jedna od primarnih zadaća unapređivanja odgojno-obrazovnog rada u našem vrtiću je senzibilizacija svih sudionika procesa rasta i razvoja djeteta za prepoznavanje i uvažavanje dječjih potreba. U vrtiću provodimo niz aktivnosti u radu s djecom kojima je krajnji cilj razvijanje djeteta u osobu koja poštuje i štiti svoja i tuđa prava, pronalazi načine mirnog rješavanja sukoba, te se zalaže za jednakost, pravdu i slobodu.

Unapređivanje suradničkih odnosa u vrtićkoj zajednici

Izuzetno važna zadaća u razvoju našeg kolektiva je unapređivanje suradničkih odnosa u vrtićkoj zajednici. Jačanjem suradničkih odnosa nastojimo podizati kvalitetu komunikacije na svim razinama, kako među djecom međusobno, tako i između djece i odraslih, te odraslih međusobno. Uvjerili smo se kako suradnički odnosi i kvalitetna komunikacija uvelike doprinose ne samo učenju, odgoju i cjelovitom razvoju djece, nego i ugodnom radnom ozračju, zajedništvu i profesionalnom razvoju odraslih.

Dugoročni cilj koji smo si postavili je razvijanje suradničkih odnosa, kvalitetne interakcije ne samo između djece i odgojitelja, već i djece međusobno i svih njih skupa, te međusobna suradnja i sa djecom drugih skupina a naročito susjednih skupina (na traktu). Godinama smo jačali povjerenje odgojitelja u djecu i druge odgojitelje, stvarajući prvotno međugrupno druženje djece (na traktu), a zatim se proširujući na druženje po interesu, nekoliko skupina, te povezujući interese djece u tri objekta.

Slobodu i autonomiju djeteta potičemo kroz mnoštvo različitih situacija i na mnogo različitih načina: kroz slobodu korištenja svih prostora vrtića, mogućnost samostalnog izbora aktivnosti i materijala, te priliku odabira drugog djeteta ili djece s kojima će se igrati i surađivati. Otvorenošću i različitim oblicima interakcije i komunikacije među djecom različitih odgojnih skupina dodatno smo jačali potrebu za kvalitetnom suradnjom među odgojiteljima.

Najznačajnija uloga stručnog tima našeg vrtića je stvaranje okruženja koje djeci, odgajateljima, roditeljima i ostalim djelatnicima u psihološkom, emocionalnom i socijalnom smislu pruža osjećaj sigurnosti.

Projektni način rada

Projektni način rada je složena odgojno-obrazovna metoda gdje djeca rade individualno ili u manjim grupama na analizi i rješavanju problema, pri čemu su definirani zadaci, a postignuća u projektu zasluga su svih sudionika uključenih u projekt. Njegova kompleksnost proizlazi iz primjene niza različitih metoda i aktivnosti koje vode cilju.

Rezultati rada na projektima u vrtiću pokazalisu da se praćenjem i podupiranjem interesa djece, prepoznavanje njihovih potreba tiha i povučenija djeca aktivnije uključuju u proces, te dobivaju na samopouzdanju. Otvorenija djeca se češće druže s njima i prihvaćaju ih kao ravnopravne partnere u igri. Kod primjene metode projektnog načina rada primijetili smo da je uključenost roditelja u prepoznavanju interesa djece veća, te da je veća i njihova uključenost u vrtićka događanja.

Tradicija

Prepoznatljivi smo u području njegovanja kulturne baštine, narodnih običaja i tradicija kraja iz kojih djeca dolaze. Širimo spoznaje o tradicijskoj kulturi naših krajeva, razvijamo osjećaj poštovanja prema hrvatskoj predajnoj i tradicijskoj baštini, potičemo očuvanje vlastitog identiteta kako bi djeca predškolske dobi oživjela stare hrvatske običaje, igre, pjesme i plesove unatoč izazovu modernog doba. Posebnu važnost pridajemo partnerstvu sa obitelji.

Zdravstvena zaštita

Pravo je svakog djeteta na zdravstvenu zaštitu, te tako u vrtiću provodimo mjere zdravstvene zaštite propisane programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima. Postupci koji se provode u vrtiću, uvažavaju načela holističkog pristupa i usmjerenosti na zdravlje i pojedinca.

Mjere zdravstvene zaštite provode se sukladno godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića za pedagošku godinu i obuhvaćaju:

  • praćenje i detekcija rizičnih i protektivnih čimbenika ranog razvoja
  • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece u svezi s stjecanjem pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravih stilova življenja, s posebnim naglaskom na prevenciju najznačajnijih zdravstvenih problema
  • poticanje korištenje prirodnih i neškodljivih matrijala, namirnica i opreme
  • praćenje pobola i ozljeđivanja /provedba mjera sigurnosti/
  • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenih u dječjem vrtiću kao i roditelja, skrbnika, odnosno posvojitelja djece..
  • mjere za osiguranje higijene (prostora, opreme, hrane, vode) u dječjem vrtiću
  • zdravstveno-rekreativne programe
  • protuepidemijske mjere u slučaju zarazne bolesti
  • mjere akutnog zbrinjavanja

Zdravstveni odgoj

„Zdravstveno odgajanje je ne samo širenje informacija o zdravlju, već i aktivni proces učenja kroz iskustva „(SZO).

Zdravstveni odgoj je proces učenja, planirani oblik sticanja pozitivnih stavova i navika, a ne samo znanje o zdravom načinu života s ciljem razvijanja specifičnih znanja i razumijevanja, te samoodgovornosti. Taj koncept naglašava pozitivne potencijale i sposobnosti pojedinca i zajednice.

U DV “Kolibri” provodimo aktivnosti u okviru zdravstvene zaštitite pojedinca i zajednice, promocije zdravlja, preventivnih programa. Promoviramo uravnoteženu prehranu, svakodnevnu tjelesnu aktivnost, te protektivne navike i ponašanja.

Poticanje prirodnih oblika kretanja uz uvažavanje svih osjetilnih sustava doprinosi fiziološkom sazrijevanju i razvoju svih funkcija. Planiramo aktivnost primjereno dobi djece i prostornim uvjetima te koristimo prirodne resursa.


Ispiši stranicu