REZULTATI UPISA 2021/2022

   
OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Upisi djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2021/2022. na području Grada Zagreba
OBJAVA REZULTATA UPISA
 
 
     
 
Prihvaćeni u A vrtić
     
   
Program po dobi   GDPR Number
Jaslice    
  1 FBMACN
  2 BOYBI0
  3 LVDR0P
  4 GVWVIG
  5 3E78TP
  6 RRUZPV
  7 O0B9ES
  8 9GCG39
  9 ZEG62V
  10 SL2MNT
  11 ES5X03
  12 YQNV61
  13 52OMH6
  14 JH8GMF
  15 8CHE3X
  16 ALG1OC
  17 9DQZNZ
  18 DVPUGS
  19 BAZ2OV
  20 O567T6
  21 OD1VXL
  22 WO2QQ0
  23 9JWIES
  24 76UARR
  25 3NHKW6
  26 763Z57
  27 8R91CI
  28 WN9Y0G
  29 OMLC9V
  30 FCIB5T
  31 IYANYB
  32 UYWEW9
  33 C3DU9C
  34 LLKSYX
  35 7Q77JI
  36 0H38AG
  37 VSEVBX
  38 ZBKCN0
  39 G8W7OL
  40 METGQM
  41 U5DDSE
  42 FZ92IQ
  43 CKRJO9
Vrtić    
  1 RYGI6T
  2 XTHDOI
  3 1W90EX
  4 G5H014
  5 T5W39Y
  6 73WI87
  7 GT236J
  8 JNX3BQ
  9 S3UJ8B
  10 8ARE5S
  11 LRJI5C
  12 JY7D0Q
Program predškole    
  1 Z70DKI
  2 IWZVTE
  3 QTMR3U
  4 0704Y5
  5 NJSIQR
  6 ZRNZRG
  7 22P09G
  8 MMW1KG
  9 OMDXPI
  10 C90B9I
  11 6XSTZD
  12 8EQINC
  13 55UVKA
  14 FBAMIP
  15 BXN0VD
  16 V6U113
  17 7N0E6Z
  18 8L8I48
  19 UMQ0FP
  20 LEYBUA
  21 3MOOBM
  22 ZC9XJR
  23 7ZREI4
  24 DJJL81
  25 KIV05R
  26 49QPPE
  27 29ZNGU
  28 4O5N59
  29 4T6JKQ
  30 R95DZW
  31 DYUTIX
  32 YSMGGV
  33 RNIIK1
  34 IMGSRJ
  35 1FY6CE
  36 4T7A5L
  37 DNRIMT
  38 PMG0DT
  39 GSJ0RH
  40 FG2IZP
  41 C2GDOQ
  42 IOBOZK
     
   
Prihvaćeni u B vrtić
     
   
Program po dobi   GDPR Number Vrtić
     
   
Odbijeni
     
Program po dobi   GDPR Number
Jaslice    
  1 DT7QK5
  2 WKBW1K
  3 7ZGAYW
  4 KCI843
  5 PM6193
  6 SWGKB4
  7 H8FLCI
  8 H9HYQW
  9 3P5QQD
  10 S5TWY1
  11 WFJ8BE
  12 0V4LBO
  13 173VF9
  14 CZPCNV
  15 1GX0P1
  16 MZPFID
  17 V46VD7
  18 TX44IY
  19 ZN6P35
  20 H1XGFB
  21 8OYG9A
  22 HD581T
  23 3UVRZ7
  24 6XGIP5
  25 JFUIUJ
  26 ZBPI5V
  27 XUMV0R
  28 P0A58R
  29 D9NQRX
  30 0F31SC
  31 EVT0MD
  32 9RUW7O
  33 ZYH06K
  34 HYJNNQ
  35 ROEVV1
  36 L1KT69
  37 OOF07U
  38 3I9JBL
  39 MZN96F
  40 BK9985
  41 F5E3XB
  42 NDLYES
  43 4O5PMF
  44 LM7KAB
Vrtić    
  45 ABQUY8
  46 J8KFTJ
  47 H23JO1
  48 E1CMGS
  49 ZSJV2P
  50 NB5O9J
  51 OLQZ79
  52 AAU69T


Ispiši stranicu